Sakramenty Kościoła .

 

1. Co to są sakramenty? Sakramenty są to znaki widzialne, niewidzialnej łaski ustanowione przez Chrystusa, i powierzone Kościołowi.

2. Ile jest sakramentów św.? - chrzest – bierzmowanie – Najświętszy Sakrament (Eucharystia) – pokuta – namaszczenie chorych – kapłaństwo – małżeństwo

3. Które sakramenty nazywamy sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego? Są to chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. 4. Które sakramenty przyjmuje się tylko raz? Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. Te sakramenty wyciskają na duszy niezatarte znamię (tzw. charakter sakramentalny).

Chrzest

5. Co to jest chrzest? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, włącza do Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów.

6. Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu? „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Ew. Mateusza 28:19)

7. Jakie są skutki chrztu? Chrzest gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, daje łaskę uświęcającą, włącza do Kościoła, daje cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość) i zaczątek cnót głównych (roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo), wyciska na duszy niezatarte znamię dziecka Bożego.

8. W jaki sposób udziela się chrztu? Przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „……, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. (…… w to miejsce podaje się wybrane imię, lub imiona)

9. Kto udziela chrztu? Chrztu udziela kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku (zagrożenie życia) chrztu może udzielić każdy człowiek.

10. Jak udzieliłbyś chrztu w nagłym wypadku (np. umiera nieochrzczone dziecko)? Polałbym głowę dziecka zwykłą wodą i wypowiedział słowa: „……, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

11. Jakie są rodzaje chrztu? - chrzest z wody (przez polanie głowy wodą) – chrzest pragnienia (gdy człowiek nieochrzczony umiera i pragnie przyjąć chrzest) – chrzest krwi (gdy nieochrzczony ginie w obronie wiary)

12. Kto może być rodzicem chrzestnym? Może nim być człowiek po bierzmowaniu, wierzący i praktykujący.

Bierzmowanie

13. Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Jest ono dopełnieniem chrztu św.

14. Co Pismo św. mówi o udzielaniu bierzmowania? W Dziejach Apostolskich czytamy: „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”. (Dzieje Apostolskie 8: 14-17)

15. Kto i w jaki sposób udziela sakramentu bierzmowania? Bierzmowania udziela biskup lub wyznaczony przez niego kapłan przez namaszczenie krzyżmem czoła z nałożeniem ręki i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

16. Co to jest krzyżmo święte? Krzyżmo święte to olej z oliwek z domieszką balsamu poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek na Mszy Krzyżma Świętego.

17. Jakie są skutki bierzmowania? Duch Święty w sakramencie bierzmowania: - pomnaża w nas życie Boże – silniej jednoczy z Chrystusem – udziela mocy do apostołowania – pomnaża siedem darów – wyciska na duszy niezatarte znamię dojrzałego chrześcijanina

18. Co sprawiają Dary Ducha Świętego? Dary te oświecają rozum (dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności) oraz umacniają wolę (dar męstwa, dar pobożności, dar bojaźni Bożej).

19. Co sprawiają poszczególne dary Ducha Świętego? - dar mądrości – pomaga odróżnić dobro od zła – dar rozumu – pomaga odróżnić prawdę od fałszu - dar rady – pomaga wybierać dobro – dar umiejętności – pomaga wybrać lepszą drogę do Boga – dar męstwa – pomaga świadczyć o Chrystusie – dar pobożności – pomaga wypełniać wolę Bożą – dar bojaźni Bożej – pomaga unikać grzechu

20. Co to znaczy apostołować? Apostołować to troszczyć się o zbawienie swoje i innych (przez dobry przykład, modlitwę, dobre uczynki, cierpienie). To znaczy być dojrzałym chrześcijaninem.

21. W jakiej potrójnej misji Chrystusa uczestniczy chrześcijanin? - w misji kapłańskiej (wielbi Boga i pomaga innym do zbawienia) – w misji prorockiej (głosi wiarę słowem i przykładem) – w misji królewskiej (pełni dobre uczynki i walczy ze złem) Eucharystia

22. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

23. Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan „Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! ” (Ew. Łukasza 22:19). Po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: To jest kielich Krwi mojej, która za was będzie wylana: to czyńcie na moją pamiątkę.(Ew. Łukasza 22:20) i (1 list do Koryntian 11:25).

24. Czego pamiątką jest Msza św.? Msza św. – Eucharystia – jest pamiątką i uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

25. Co to znaczy, że Msza św. jest bezkrwawą ofiarą Pana Jezusa? We Mszy św. Pan Jezus w sposób bezkrwawy tzn. pod postacią chleba i wina ofiaruje się Bogu Ojcu.

26. Z czego składa się liturgia Mszy św.? Składa się z obrzędów wstępu, liturgii słowa, liturgii Eucharystycznej i obrzędów zakończenia.

27. Z czego składa się liturgia słowa? Składa się z czytań biblijnych, kazania, wyznania wiary i modlitwy wiernych.

28. Z czego składa się liturgia Eucharystyczna? Składa się z przygotowania darów, Modlitwy Eucharystycznej i Komunii św. 29. Z czego składają się obrzędy zakończenia? Składają się z błogosławieństwa i rozesłania.

30. Kiedy jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św.? Mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę i święta obowiązkowe (Nowy Rok, Uroczystość Trzech Króli, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie). Codzienne uczestnictwo we Mszach świętych jest zalecane wszystkim wiernym, dla wzrastania i umacniania wiary oraz otrzymywania potrzebnych łask Bożych.

31. Co to jest przeistoczenie? Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew.

32. Co to jest Komunia św.? Komunia św. to przyjęcie Ciała Pana Jezusa.

33. Kiedy chrześcijanin może przyjąć Komunię św.? Wtedy, gdy jest w stanie łaski uświęcającej i zachowamy post eucharystyczny.

34. Co to jest post eucharystyczny? Post eucharystyczny to powstrzymanie się od spożywania pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii św.

35. Jakie są owoce Komunii św.? Komunia św. pomnaża łaskę uświęcającą, gładzi grzechy lekkie, pogłębia zjednoczenie z Chrystusem.

36. Kiedy uczestniczymy w pełny sposób we Mszy św.? Gdy przyjmujemy Komunię św.

37. Jakie powinno być nasze uczestnictwo we Mszy św.? Powinno być świadome, czynne i pełne.

Pokuta

38. Co to jest pokuta? Jest to odwrócenie się od grzechu a zwrócenie do Boga.

39. Co to jest sakrament pokuty? Jest to sakrament, w którym Pan Bóg przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy.

40. Kiedy i jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty? Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”(Ew. Jana 20:22-23).

41. Jest pięć warunków dobrej spowiedzi. - rachunek sumienia – żal za grzechy – mocne postanowienie poprawy – szczera spowiedź – zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

42. Co to jest rachunek sumienia? Jest to przypomnienie sobie wszystkich grzechów lekkich i ciężkich od ostatniej spowiedzi w oparciu o przykazania Boże i kościelne.

43. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy to smutek duszy z powodu popełnionych grzechów.

44. Jakie są rodzaje żalu za grzechy? Jest żal doskonały – z miłości do Pana Boga i żal mniej doskonały – z bojaźni przed karą (nazywa się wystarczający, gdyż wystarcza do spowiedzi).

45. Jaką moc ma żal doskonały? Żal doskonały ma moc zgładzenia grzechów. Gdyby człowiek nie zdążył przed śmiercią pojednać się z Bogiem, to żal doskonały gładzi grzechy.

46. Co to jest mocne postanowienie poprawy? Jest to szczera wola nie popełniania więcej grzechów.

47. Co to jest szczera spowiedź? Szczera spowiedź to wyznanie wszystkich grzechów (przy grzechach ciężkich należy podać liczbę).

48. Kiedy spowiedź jest nieważna? Gdy ktoś na spowiedzi świadomie zatai grzech.

49. Co należy uczynić, jeśli zapomniało się wyznać jakiś grzech na spowiedzi? Należy go wyznać przy następnej spowiedzi. 50. Co to jest tajemnica spowiedzi? Kapłan nigdy nie może wyjawić jakiegokolwiek grzechu usłyszanego na spowiedzi, nawet po śmierci penitenta.

51. Co to jest zadośćuczynienie Bogu i bliźnim? Jest to wypełnienie pokuty zadanej na spowiedzi i naprawienie krzywd wyrządzonym bliźnim.

Namaszczenie chorych

52. Co to jest namaszczenie chorych? Jest to sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego w cierpieniu a czasem przywraca mu zdrowie.

53. Co Pismo św. mówi o sakramencie namaszczenia chorych? W Liście św. Jakuba czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”(List Jakuba 5:14-15).

54. Kto jest szafarzem sakramentu namaszczenia chorych? Szafarzem namaszczenia chorych jest kapłan.

55. W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych? Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę.

56. Komu udziela się sakramentu namaszczenia? Namaszczenia chorych udziela się następującym osobom: - zagrożonym poważną chorobą – zagrożonym śmiercią – będącym w podeszłym wieku – oczekującym na poważną operację – nieprzytomnym, którzy wcześniej prosili o ten sakrament lub by o niego poprosili

57. Czy sakramentu namaszczenia chorych udziela się zmarłym? Nie udziela się tego sakramentu zmarłym. Jeżeli jednak istnieje wątpliwość, czy chory zmarł, to udziela się tego sakramentu warunkowo.

58. Jakie są skutki sakramentu namaszczenia chorych? Namaszczenie chorych: - jednoczy chorego z męką Chrystusa – gładzi grzechy, jeśli chory nie mógł się wyspowiadać – przynosi ulgę w cierpieniu – pomnaża łaskę uświęcającą

59. Ile razy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych? Ten sakrament może być udzielany kilkakrotnie, jeśli chory po przyjęciu tego sakramentu wyzdrowiał i ponownie zachorował albo jeśli jego życiu zagraża niebezpieczeństwo (np. poważna operacja).

60. Co to jest Wiatyk? Jest to Komunia św. podawana chorym w obliczu śmierci. To pokarm na drogę do nieba (łac. via – droga).

61. Co należy przygotować na przyjście kapłana do chorego? Należy nakryć stół obrusem a na stole umieścić krzyż, świeczki, wodę święconą i kropidło. Należy uczestniczyć w obrzędach.

62. Jak należy się zachować, gdy kapłan idzie do chorych z Komunią św.? Należy przyklęknąć albo przeżegnać się, ponieważ kapłan niesie Najświętszy Sakrament.

Kapłaństwo

63. Kto jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem? Jezus Chrystus. (Hbr 5:5-10)

64. Jakie są rodzaje kapłaństwa w Kościele? Kapłaństwo hierarchiczne (biskup, kapłan, diakon) i kapłaństwo wiernych (wszyscy ochrzczeni).

65. Co to jest sakrament kapłaństwa? Jest to sakrament, w którym kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego.

66. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa? W Wielki Czwartek, kiedy polecił: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

67. Jakie jest zadanie kapłana? Prowadzić lud Boży do zbawienia przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i dobry przykład życia.

Małżeństwo

68. Kto ustanowił małżeństwo? Małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę, a Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu. 69. Jakie jest małżeństwo z woli Boga? Jest święte i nierozerwalne. 70. Kto udziela sakramentu małżeństwa? Sakramentu małżeństwa udzielają sobie chrześcijańscy narzeczeni wobec kapłana – który udziela im błogosławieństwa – i świadków. 71. Co ślubują małżonkowie w sakramencie małżeństwa? Ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. 72. Jaki jest cel małżeństwa? Celem jest współpraca z Bogiem w przekazywaniu życia. 73. Kto może zawrzeć sakrament małżeństwa? Sakrament małżeństwa może zawrzeć mężczyzna i kobieta, którzy: - mają odpowiedni wiek (skończone 18 lat) – są stanu wolnego – dobrowolnie decydują się na zawarcie małżeństwa – nie mają przeszkód do ważnego zawarcia małżeństwa (np. pokrewieństwo, zatajenie poważnej choroby czy innych poważnych okoliczności) – są odpowiednio przygotowani

74. Czy ważnie zawarte małżeństwo może być unieważnione? Ważnie zawarte małżeństwo nie może być unieważnione.

75. Do czego są zobowiązani małżonkowie? Są zobowiązani do życia we wzajemnej miłości, wierności i uczciwości, do religijnego wychowania dzieci i za wzajemne zbawienie.

Więcej szczegółowych informacji zawiera Katechizm Kościoła Katolickiego: http://www.katechizm.opoka.org.pl/ +++

 

 

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365